Публікації

кафедри управління якістю за 2018 рік

Статті у закордонних виданнях

 1. Modelling the processes of sample preparation of biological objects for the subsequent determination of metronidazole / G. L. Shkarlat, L. Yu. Klimenko, Z. V. Shovkova, N. В. Havrysh, V. O. Lebedynets // J. Pharm. Sci. & Res. – 2018. – Vol. 10 (3). – P. 474–480 (Scopus).
 2. Синтез и противомикробная активность амидов 2,4-диоксо-1,4-дигидро-2н-тиено [3,2-d] пиримидин-3-ил карбоновых кислот / Е .В. Ткаченко, С. Н. Губарь, И. А. Журавель, У. М. Датхаев, К. С. Жакипбеков // Вестник КазНМУ. – 2018. – №1. – С. 347–350.
 3. Pidpruzhnykov, Y. A New Method for Risk Assessment of Pharmaceutical Excipients / Y. Pidpruzhnykov, O. Ruban, T. Kolisnyk // Pharmaceutical Technology. – 2018. – Vol. 42. – Issue 3. – P. 38–44 (Scopus).
 4. Study of secnidazole extraction from aqueous solutions / O. V. Shovkova, L. Yu. Klimenko, Z. V. Shovkova, V. O. Lebedynets, N. P. Bohomol //  J. Pharm. Sci. & Res. – 2018. – Vol. 10 (8). – P. 2056–2064 (Scopus).
 5. Development and validation of HPLC/UV-procedure for efavirenz quantitative determination / O. I. Slabiak, I. M. Ivanchuk , L. Yu. Klimenko, G. V. Tokaryk, V. O. Lebedynets, V. D. Yaremenko //  J. Pharm. Sci. & Res. – 2018. – Vol. 10 (11). – P. 2829–2835 (Scopus).
 6.  Panfilova, H. A comparative analysis of the willingness-to-pay indicators for the use of the innovative health technologies in Jordan, Egypt, Morocco, Sudan and Ethiopia / Panfilova, H., Nemchenko, O., Simonian, L., Tsurikova, O., Bogdan, N. // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research – 2018. – № 10 (8). – S. 2097-2101.
 7. Panfilova, Н. The analysis of organizational approaches in drug registration in the EU, Ukraine, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan / Panfilova, Н., Nemchenko, O., Simonian, L., Tsurikova, O. // Research Journal of Pharmacy and Technology – 2018. – № 11 (5). – S. 1894-1900.

Статті у вітчизняних виданнях

 1. Шитєєва, Т. О. Дослідження in vitro проникності кеторолаку трометаміну крізь напівпроникну мембрану в процесі фармацевтичної розробки трансдермальної терапевтичної системи / Т. О. Шитєєва, О. М. Безчаснюк, С. М. Губарь, І. В. Русак // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2018. – № 1 (53). – С. 13–18.
 2. Барковська, О. Я. Дослідження організаційних аспектів навчальної та виробничої практик в умовах функціонування системи управління якістю закладів вищої освіти на прикладі Національного фармацевтичного університету / О. Я. Барковська, О. Ю. Рогуля, В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2018. – № 2 (54). – С. 14–22.
 3. Лебединець, В. О. Актуальність стандартизаціі лікарських косметичних засобів в Україні / В. О. Лебединець, І. С. Казакова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць, випуск 4. – X.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 132–137.
 4. Лебединець, В. О. Сучасні підходи до стандартизаціі лікарських косметичних засобів в Україні / В. О. Лебединець, І. С. Казакова, В. С. Казакова / Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 213–220.
 5. Лебединець, В. О. Валідація комп’ютеризованих систем імпортера та дистриб’ютора лікарських засобів / В. О. Лебединець, Д. С. Чорний // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 221–229.
 6. Карамаврова, Т. В. Визначення підходів до оцінки особистісних якостей аудиторів фармацевтичних систем якості/ Т. В. Карамаврова, В. О. Лебединець, Л. В. Пляка // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2018. – № 4 (03). – С. 1-9.
 7. Завада, О. О Синтез похідних 3-[2-(1H-імідазол-2-іл)-алкіл]-2-тіоксо-2,3-дигідрохіназолін-4(1Н)-онів / О. О. Завада, О. В. Ткаченко, І. О. Журавель // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2018. – Т. 11, No3(28). – С. 260–263.
 8. Лебединець, В. О. Деякі аспекти оцінки діяльності внутрішніх аудиторів систем управління якістю фармацевтичних підприємств / В. О. Лебединець, Т. В. Карамаврова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2018. – № 4 (56). – С. 11–16.

Тези у закордонних виданнях

 1. Лебединець, В. О. Реформування косметичної галузі україни на сучасному етапі / В. О. Лебединець, І. С. Казакова // Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 6 April 2018 – P. 163–166.
 2. Development of the criteria for standardization of the quality of Inula helenium L. / S. Gubar, I. Hurko, N. Smielova, O. Tkachenko, V. Georgiyants // ChemCYS 2018, Chemistry Conference for Young Scientists, Blankenberge, Belgium 21-23 February 2018. – P. 103.
 3. Губін, Ю. І. Розрахунки впливу фармацевтичних забруднювачів (клас антибіотики) на навколишнє середовище на прикладі харківського регіону / Ю. І. Губін, Л. В. Євсєєва, В. О. Лебединець, Т. В. Зборовська, К. Ю. Нетьосова // Science and life: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 16-17 November 2017 – P. 120-123.
 4. Сирова, Г. О. Особливості проведення внутрішніхаудитіву клініко-діагностичних лабораторіях / Г. О. Сирова, В. О. Лебединець, І. В. Новікова, В. О. Макаров, О. О. Завада // Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 – P. 1447–1451.
 5. Технологические аспекты получения и изучение противовоспалительной активности экстрактов почек тополя черного/ Бондарь А.И., Губарь С.Н., Ткаченко Е.В., Георгиянц В.А. // 66-ая годичная научно-практическая конференция с международным участием «Роль и место инновационных технологий в современной медицине» (23 ноября 2018 г., Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, г. Душанбе, Таджикистан). – 2018. – (надано до друку).
 6. Selecting an extracting solvent while preparing the liquid extract of black poplar buds / Anna Bondar, Svitlana Gubar, Olena Tkachenko, Olena Bezchasnyuk // The 9th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice, Kaunas, Lithuania, 09 November 2018. – (надано до друку).

Тези у вітчизняних виданнях

 1. Карамаврова, Т. В. Пропозиції щодо оцінки особистих якостей внутрішніх аудиторів системи управління якістю фармацевтичного підприємства / Т. В. Карамаврова, В. О. Лебединець // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : збірник наук. робіт VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22–23 берез. 2018 р. –Х. : НФаУ, 2018. – С. 164–165.
 2. Лебединець, В. О. Сучасні тенденції євроінтеграції косметичної галузі україни / В. О. Лебединець, І. С. Казакова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : збірник наук. робіт VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22–23 берез. 2018 р. –Х. : НФаУ, 2018. – С. 208–209.
 3. Зборовська, Т. В. Розробка програми впровадження системи забезпечення безперервності бізнесу на фармацевтичних підприємствах / Т. В. Зборовська // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : збірник наук. робіт VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22–23 берез. 2018 р. –Х. : НФаУ, 2018. – С. 188–189.
 4. Губін, Ю. І. Аналіз нормативної бази в сфері якості харчових добавок / Ю. І. Губін, Н. В. Спиридонова, Т. О. Корогодіна // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : збірник наук. робіт VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22–23 берез. 2018 р. –Х. : НФаУ, 2018. – С. 178–179.
 5. Chornyi, D. S. Correcting system errors and restoration of computerized systems on pharmaceutical enterprises / D. S. Chornyi, V. O. Lebedynets // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 400–401.
 6. Gladkykh, M. G. Introduction of electronic document turnover / M. G. Gladkykh, I. I. Gubin // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 402–403.
 7. Goncharik, S. Orientation to the user in a pharmacy / V. S. Goncharik, Т. V. Zborovska // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 403–404.
 8. Hurko, I. A. Actualization of quality management systems at state laboratories for the control of medicines / I. A. Hurko, O. V. Tkachenko // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 405.
 9. Karamavrova, T. V. Determination of audit group members’ competence at pharmaceutical enterprises / T. V. Karamavrova, V. O. Lebedynets // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 406–407.
 10. Kazakova, I. S. The problems of standartization of medicine cosmetics in ukraine / I. S. Kazakova, V. O. Lebedynets // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 408–409.
 11. Khanzhina, A. I. Development of questionnaire for customers in the pharmaceutical enterprises ‘laboratories / A. I. Khanzhina, Т. V. Zborovska // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 409.
 12. Kiseleva, L. A. Formation of a document management system of a pharmaceutical company / L. A. Kiseleva, V. O. Lebedynets // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 410–411.
 13. Kovalchuk, A. A. Development of the program of preparation of internal auditors on the pharmaceutical enterprise / A. A. Kovalchuk, Т. V. Zborovska // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 412–413.
 14. Kriuchkova, M. O. Establishment of criteria for quality control of personnel in the quality management system / M. O. Kriuchkova, Т. V. Zborovska // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 413–414.
 15. Leshchenko, T. V. Improving the quality of pharmaceutical services / T. V. Leshchenko, Т. V. Zborovska // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 414–416.
 16. Miroshnichenko, A. P. Organization of the quality management system review at the pharmaceutical enterprise / A. P. Miroshnichenko, T. O. Shiteeva, V. O. Lebedynets // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 416–418.
 17. Noskova, O. Y. Development of measures for minimization of substandard and falsified medicinal products spreading in ukraine / Y. Noskova, O. S. Romelashvili O. S. // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 418–419.
 18. Palii, О. А. Rationale for the choice and the possibility of implementation of quality standards in drugstore organizations / О. А. Palii, V. O. Lebedynets // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 419–420.
 19. Pankratov, A. V. Stages of the formation of the quality management system of pharmaceutical company / A. V. Pankratov, Y. V. Podpruzhnikov // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 420–421.
 20. Proskurnya, Y. A. Organization of production quality control in pharmaceutical company / Y. A. Proskurnya, I. I. Gubin // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 422–423.
 21. Razumna, S. G. Organization of a risk-based audits at the manufacturing pharmaceutical company / S. G. Razumna, V. O. Lebedynets // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 423–425.
 22. Shevtsova, O. V. Execution of external quality control in medical laboratories of bacteriological profile / O. V. Shevtsova, V. O. Lebedynets // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 425–426.
 23. Shvets, O. M. Conformity assessment of the pharmaceutical company’s documentation in accordance with the iso 9001 requirements / O. M. Shvets, V. O. Lebedynets // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 427–428.
 24. Smyryova, N. А. I mprovement electronic document procedure at pharmaceutical companies according to the good manufacturing practice requirements / N. А. Smyryova, N. V. Spiridonova // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 427–428.
 25. Sukhanova, N. V. Analysis of functioning of the risk for quality management process at pharmaceutical distribution companies / N. V. Sukhanova, V. O. Lebedynets // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 429–431.
 26. Zupanets, I. V. Control of data and information management at state laboratories for the control of medicines / I. V. Zupanets, O. V. Tkachenko // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 431–433.
 27. Tairova, T. A. Actuality of the lean production concept implementation at pharmaceutical enterprises / T. A. Tairova, O. S. Romelashvili // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 Apr., 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 431.
 28. Скринінгові дослідження екстракту бруньок тополі чорної, як перспективного засобу із протизапальною дією / А. І. Бондарь, Н. А. Цубанова, С. М. Губарь, О. В Ткаченко., В. А. Георгіянц, І. А. Вишневський // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 бер., 2018. – Т.2. – С. 59–60.
 29. Проскурова, Я. О. Стандартизація рослинного лікарського засобу «Нефродол» за якісним складом гіркот / Я. О. Проскурова, С. М. Губарь, О. В. Ткаченко // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 5 квіт., 2018 р. – С. 110–111.
 30. Результати пошукових фармакологічних досліджень з встановлення оптимального складу та ефективної дози екстракту бруньок тополі чорної / Бондар А.І., Губарь С.М., Цубанова Н.А, Безчаснюк О.М., Ткаченко О.В., Георгіянц В.А., Вишневський І.А. // Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали Х Наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 21 трав., 2018 р. – С. 14–15.
 31. Забезпечення якості дослідження технологічних аспектів отримання екстракту бруньок тополі чорної / А. І. Бондар, С. М. Губарь, О. М. Безчаснюк, О. В. Ткаченко, В. А. Георгіянц, І. А. Вишневський // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 31–32.
 32. Миськова, Е. В. Результативность, эффективность и адаптивность процессов фармацевтических компаний / Е. В. Миськова, Т. В. Зборовская // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 133–134.
 33. Недашківській, А. С. Актуальні аспекти переходу від функціонального підходу управління підприємством до процесного / А. С. Недашківській, Т. В. Зборовська // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 137–138.
 34. Петренко, А. О. Особливості переходу вітчизнняних аптек на міжнародні галузеві стандарти належної аптечної практики (GPP) / А. О. Петренко, Т. В. Зборовська // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 142–143.
 35. Зборовська, Т. В. Вимоги до викладачів при проведенні внутрішнього навчання на фармацевтичних підприємствах / Т. В. Зборовська // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 77–78.
 36. Лебединець, В. О. Деякі аспекти оцінки діяльності внутрішніх аудиторів систем управління якістю фармацевтичних підприємств / В. О. Лебединець, Т. В. Карамаврова // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 108–111.
 37. Лебединець, В. О. Дослідження умов впровадження систем управління якістю в аптечних закладах харкова / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 112.
 38. Лебединець, В. О. Досвід підготовки студентів спеціальності “Фармація” з питань управління якістю / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Т. О. Шитєєва // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 113–115.
 39. Лебединець, В. О. Визначення змісту навчальної програми для внутрішнього навчання ризик-менеджерів на фармацевтичному підприємстві-дистриб’юторі / В. О. Лебединець, Н. В.Суханова // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 116–117.
 40. Спиридонова, Н. В. Аналіз ризиків для якості при трансфері технологій одержання 7-азепан-1-іл-1-етил-6-фтор-3-(4-феніл-1,3-тіазол-2-іл)-хіноліна-4(1H)-она / Н. В. Спиридонова, В. О. Лебединець, Т. О. Шитєєва // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 184.
 41. Губин, Ю. И. Вопросы терминологии на стыке двух наук: экологии и фармации / Ю. И. Губин, Л. В. Евсеева // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 52–54.
 42. Носкова, О. Ю. Аналіз заходів виявлення та поширення субстандартних та фальсифікованих лікарських засобів в Україні / О. Ю. Носкова, О. С. Ромелашвілі // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 156–157.
 43. Ромелашвілі, О. С. Актуальність впровадження концепції ощадливого виробництва на фармацевтичних підприємствах / О. С. Ромелашвілі // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 163.
 44. Подпружников, Ю. В. OOS, OOT и OOE в рамках фармацевтической системы качества / Ю. В. Подпружников // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 148–151.
 45. Лебединець, В. О. Актуальність впровадження належної виробничої практики (GMP) на підприємствах з виробництва косметичних засобів в Україні / В. О. Лебединець, І. С. Казакова // Косметологія та аромологія: етапи становлення і майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 22–23 лют. 2018 р. – Х. : НФаУ. – С.78–79.
 46. Лебединець, В. О. Актуальність впровадження національного Технічного Регламенту на косметичну продукцію в Україні / В. О. Лебединець, В. С. Казакова, І. С. Казакова // Косметологія та аромологія: етапи становлення і майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 22–23 лют. 2018 р. – Х. : НФаУ. – С.75–77.
 47. Ткаченко, О. В.  Впровадження процесного підходу при формуванні систем управління якістю в державних лабораторіях з контролю якості лікарських засобів / О. В. Ткаченко, С. М. Губарь, В. О. Лебединець // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю , м. Тернопіль, 27-28 вер. 2018 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 162-163.
 48. Ткаченко, О. В. Впровадження ризик-орієнтованого підходу в систему управління якістю Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ / О. В. Ткаченко, С. М. Губарь, В. О. Лебединець // Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали XLIII Міжнар. наук.-метод. конф., м. Полтава, 14-15 лист. 2018 р. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С.
 49. Котвіцька, А. А. Досвід підтримки функціонування системи управління якістю в національному фармацевтичному університеті / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець // Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали XLIII Міжнар. наук.-метод. конф., м. Полтава, 14-15 лист. 2018 р. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С.
 50. Ткаченко, О. В. Сучасні аспекти викладання дисципліни «Системи якості у фармації» / О. В. Ткаченко, В. О. Лебединець // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 25-26 жовт. 2018 року. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 235–240.
 51. Лебединець, В. О. Актуальність підготовки фармацевтичних кадрів з питань управління якістю / В.О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Т. О. Шитєєва // Науково-практичні засади загально-інженерної підготовки фахівців фармації : матеріали I Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 25-26 жовт. 2018 р. – Х. : НФаУ. – С. 158–165.
 52. Спиридонова, Н. В. Аналіз впровадження системи екологічного менеджменту в світі / Н. В. Спиридонова, О. С. Ромелашвілі, В. О Лебединець // Науково-практичні засади загально-інженерної підготовки фахівців фармації : матеріали I Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 25-26 жовт. 2018 р. – Х. : НФаУ. – С. 232–235.
 53. Губін, Ю. Аналіз підходів до реєстрації лікарських засобів в Україні і країнах Азії / Ю. Губін, Т. Зборовська, І. Бикова // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою : збірник праць наук.-практ. конф. з між нар. участю., присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома, м. Львів, 28–29 верес. 2018 р. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – С. 69–70.
 54. Зборовська, Т. В. Статистичний огляд впровадження системи забезпечення безперервності бізнесу / Т. В. Зборовська, Ю. І. Губін // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали VIнаук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 жовт. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 126–129.
 55. Лебединець, В. О. Визначення напрямів підвищення якості та конкурентоспроможності лікарських косметичних засобів вітчизняного виробництва / В. О. Лебединець, І. С. Казакова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали VIнаук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 жовт. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 134–136.
 56. Спиридонова, Н. В. Аналіз динаміки впровадження системи екологічного менеджменту на фармацевтичних підприємствах України / Н. В. Спиридонова, О. С. Ромелашвілі, В. О. Лебединець // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали VIнаук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 жовт. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 138–140.
 57. Губін, Ю. І. Проблеми екологічної освіти в Україні / Ю. І. Губін, Т. В. Зборовська // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 жовт. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 165–167.
 58. Зборовська, Т. В. Статистичний огляд впровадження вимог інформаційної безпеки як складової менеджменту якості підприємств / Т. В. Зборовська, Ю. І. Губін // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали VII наук.-практ. конф., м. Харків, 1 лист. 2018 р. – Х. : НФаУ. – С. 269–271.
 59. Губін, Ю. І. Інтеграція систем управління в інтегровану систему управління через управління життєвим циклом продукції  / Ю. І. Губін, Т. В. Зборовська // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали VII наук.-практ. конф., м. Харків, 1 лист. 2018 р. – Х. : НФаУ. – С. 265–267.
 60. Зборовська, Т. В. Управління персоналом в підготовці спеціалістів для промислової фармації / Т. В. Зборовська, Ю. І. Губін // Науково-практичні засади загально-інженерної підготовки фахівців фармації : матеріали I Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 25-26 жовт. 2018 р. – Х. : НФаУ. – С. 113–115.
 61. Карамаврова, Т. До питання мотивації внутрішніх аудиторів фармацевтичних систем якості / Т. Карамаврова, В. Лебединець // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою : збірник праць наук.-практ. конф. з між нар. участю., присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома, м. Львів, 28–29 верес. 2018 р. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – С. 86–88.
 62. Лебединець, В. Проблеми підготовки кадрів для підтримки функціонування фармацевтичних систем якості / В. Лебединець, Т. Карамаврова // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою : збірник праць наук.-практ. конф. з між нар. участю., присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома, м. Львів, 28–29 верес. 2018 р. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – С. 108–111.
 63. Казакова, І. Аналіз підходів до впровадження систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських косметичних засобів в Україні / І. Казакова, В. Казакова, В. Лебединець // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою : збірник праць наук.-практ. конф. з між нар. участю., присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома, м. Львів, 28–29 верес. 2018 р. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – С. 82–84.
 64. Лебединець, В. О. Використання наноструктур у косметичних засобах / В. О. Лебединець, І. С. Казакова // Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности : сборник материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Харьков, 1–2 нояб. 2018 г. – С. 27–29.

Інформаційні листи

 1. Імплементація методології PDCA у процес внутрішніх аудитів систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів : інформ. лист № 352-2017 / Т. В. Карамаврова, В. О. Лебединець, А. А. Котвіцька , О. В. Ткаченко. – К., 2018. – Вип. 31. – 5 с. (Рішення ПК «Фармація» Протокол № 103 від 25.10.2017 р.).  

Патенти

 1. Пат. 124716 Україна,  МПК А61 К 31/505 4-(4’-Хлорфеніл)сульфо-3-етилтіо-5-амінопіразол, який проявляє протигрибкову активність / Ткаченко П. В., Ткаченко О. В., Журавель І. О., Казмірчук В. В.; заявл. 21.09.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8 – 4 с.
Print Friendly, PDF & Email