Кафедра

Кафедра управління та забезпечення якості у фармації утворена 1.09.2022 р. шляхом поєднання кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації та кафедри менеджменту та публічного адміністрування.

Сьогодні кафедра нараховує 17 штатних одиниць професорсько-викладацького складу та 1,0 штатних одиниці допоміжного персоналу, з них:

  • професорів – 5;
  • доцентів – 12;
  • докторів наук – 5;
  • кандидатів наук – 12.

Кафедра є випусковою для освітніх програм: «Менеджмент» (першого бакалаврського рівня освіти), «Економіка підприємства» (першого бакалаврського рівня освіти), «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» (другого магістерського рівня освіти) та «Якість, стандартизація та сертифікація» (другого магістерського рівня освіти). А також залучена до підготовки здобувачів вищої освіти з таких освітніх програм як «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології фармацевтичних препаратів», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Клінічні дослідження», «Косметологія», «Біотехнологія», «Промислова біотехнологія», «Лабораторна діагностика», «Маркетинг», «Хвороби дрібних домашніх тварин», «Фізична терапія». Також кафедра викладає освітні компоненти на освітній програмі «Фармація» третього освітньо-наукового рівня освіти.

На кафедрі систематично проводяться методичні наради, на яких розглядаються актуальні питання удосконалення методичного забезпечення освітніх компонент, які викладаються на кафедрі. Науково-педагогічні працівники кафедри для здійснення освітнього процесу розробляють навчальні програми освітніх компонент, розробляють та оновлюють робочі програми, створюють та оновлюють лекції, практичні та семінарські заняття, тести. Створюють навчальні посібники та методичні рекомендації, дистанційні курси, проводять відкриті лекції та практичні заняття.

Важливою складовою освітнього процесу на кафедрі є керівництво і консультування кваліфікаційних робіт. Кафедра здійснює керівництво роботами за освітніми програмами «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Економіка підприємства», «Менеджмент» і консультування з економічної частини за ОП «Технології фармацевтичних препаратів» та «Біотехнологія».

На кафедрі виконуються ініціативні наукові теми:

– «Управління якістю у сфері розробки, виробництва та обігу лікарських засобів» (номер державної реєстрації 0114U000950);

– «Формування соціально-орієнтованої інноваційно-логістичної моделі розвитку фармацевтичної галузі України» (номер державної реєстрації 0114U000961).

– «Сучасні тенденції та технології розвитку менеджмент-освіти Україні» (номер державної реєстрації 0178U006426).

Публікації співробітників кафедри представлені у наступних науково-метричних базах: Web of Science, Scopus, Copernicus, Google Scholar, Scientific Periodicals of Ukraine.

Співробітники кафедри розробляють свідоцтва про авторське право на твір, патенти на винахід та корисну модель, публікують статті в фахових журналах та тези у закордонних та у вітчизняних виданнях.

Науково-педагогічний персонал кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію через отримання другої вищої освіти, курси ІПКСФ НФаУ, зарубіжні стажування, участь у роботі семінарів, конференцій. Навчаються у «Школі гаранта освітніх програм» та «Школі методиста Національного фармацевтичного університету».

Велика увага на кафедрі приділяється роботі зі здобувачами вищої освіти, на кафедрі працює студентське наукове товариство. Здобувачі вищої освіти-члени СНТ кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових робіт. За результатами діяльності займають призові місця та отримують дипломи на конференціях та конкурсах наукових робіт.

Співробітники кафедри беруть активну участь у виховній роботі серед здобувачів вищої освіти, є кураторами груп.

Науково-педагогічні працівники кафедри є членами багатьох громадських організацій, таких як, «Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти» (УАРМБО), «Вінницька обласна організація фармацевтів «Cum Deo»; наукова організація «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій»; «The Digital Health and Patient Safety Platform», «Українська асоціація фахівців трудового права», «Соціальна та екологічна безпека», «Українська асоціація досконалості та якості». «Українське товариство товарознавців і технологів».

Print Friendly, PDF & Email