Конференція

I науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми якості, менеджменту і економіки у фармації і охороні здоров’я» відбулася 19 травня 2023 року на базі кафедри управління та забезпечення якості у фармації НФаУ.

Науковий захід був присвячений обговоренню актуальних проблем управління якістю і менеджменту, реформування національної системи охорони здоров’я і розвитку  фармації; визначенню напрямів удосконалення господарської й інноваційної діяльності підприємств (організацій, закладів) у ринковій економіці, підготовки сучасних кадрів із залученням вчених, фахівців-практиків, викладачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців з України та зарубіжжя.

Матеріали I науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми якості, менеджменту і економіки у фармації і охороні здоров’я» 

Сертифікати I науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми якості, менеджменту і економіки у фармації і охороні здоров’я» 

У роботі конференції взяли участь науковці з країн зарубіжжя (Казахський Національний медичний університет імені С. Д. Асфендіярова) і вчені із провідних вітчизняних ЗВО (Національний фармацевтичний університет, Буковинський державний медичний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Івано-Франківський національний медичний університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київський Національний університет технологій та дизайну, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та ін.), ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів” МОЗ України науково-дослідних інститутів (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку  Національної академії наук України та ін.), фахівці-практики (ТОВ “Фармекс Груп”, ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна», ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна», ТОВ «ЧЦСК «БІОФАРМА-ПЛАЗМА» та ін.).

I науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми якості, менеджменту і економіки у фармації і охороні здоров’я» проходила на платформі відеоконференції Zoom за наступними напрямами:

  1. Тенденції та перспективи розвитку забезпечення й управління якістю в фармації і охороні здоров’я.
  2. Стандартизація і забезпечення якості на етапах життєвого циклу лікарських засобів (від розробки й досліджень – до виробництва, реалізації та застосування).
  3. Впровадження й розвиток систем управління якістю (QMS) та інтегрованих систем управління (IMS) на хіміко-фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах.
  4. Регуляторна діяльність у сфері обігу лікарських засобів.
  5. Актуальні проблеми реформування системи охорони здоров’я в Україні.
  6. Перспективи подальшої інтеграції менеджменту, маркетингу та логістики.
  7. Сучасні механізми активізації соціально-економічного розвитку і підвищення конкурентоспроможності на рівні країни, галузі, регіону, підприємства (організації).
  8. Формування професійної компетентності майбутнього фахівця.
  9. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фармакоекономічних і клінічних досліджень.
  10. Результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти.

Відкрила роботу конференції завідувачка кафедри управління та забезпечення якості у фармації НФаУ,  докт. фарм. наук, проф. Крутських Т.В., яка привітала усіх учасників з Днем науки в Україні, побажала плідної роботи і нових наукових здобутків, окреслила коло дискусійних проблем, що плануються до обговорення на конференції.

         Програма конференції включала широке коло тем, серед яких особлива увага була приділена питанням забезпечення й управління якістю в фармації і охороні здоров’я. Слід зазначити доповідь проф. кафедри управління та забезпечення якості у фармації НФаУ Коваленко С.М. «Актуальність впровадження систем управління охорони здоров’я та безпеки праці на вітчизняних підприємствах». У сучасному світі вкрай важливими та актуальними на фармацевтичних підприємствах усіх форм власності є питання створення безпечних умов праці через впровадження безпечних для життя та здоров’я персоналу технологічних процесів.

З дуже актуальним докладом виступила зав. каф. управління та забезпечення якості у фармації НФаУ, докт. фарм. наук, проф. Крутських Т.В. щодо дослідження якості обслуговування в аптечних мережах. За результатами перевірок, обробки та узагальнення результатів сформовано рейтинг аптечних мереж за якістю обслуговування.

У своєму виступі зам. директора з якості ТОВ «ЧЦСК «БІОФАРМА-ПЛАЗМА» (м. Черкаси) розповіла сучасні підходи щодо вдосконалення системи управління ризиками для підвищення результативності система управління якості  ТОВ “ЧЦСК “Біофарма-Плазма”.

Значну увагу науковці і практики приділили розгляду питань, що пов’язані з формуванням професійної компетентності майбутнього фахівця, впровадженню  інноваційних методів навчання. Доцент кафедри управління та забезпечення якості у фармації Зборовська Т.В. представила особливості розвитку навичок ділових комунікацій у професійній підготовці менеджерів систем якості. Опанування студентами знань щодо різних форм ділової комунікації необхідно для професійної діяльності в системі управління організаціями, задля досягнення конструктивного результату при діловій взаємодії та забезпечення розвитку комунікативної компетентності фахівця з якості.

Вчені обговорили можливі шляхи подолання криз в умовах війни. Події, які відбуваються в зоні ведення бойових дій характеризуються високою інтенсивністю та напруженістю. Волошенюк Т.В., аспірант Івано-Франківського національного медичного університету, виступила з актуальним докладом «Актуальні проблеми застосування лікарських засобів для лікування посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців».

Канд. фарм. наук, доцент кафедри управління та забезпечення якості у фармації НФаУ Ткаченко О.В. розповіла про актуальні проблеми оцінки шкоди довкіллю України від Російської агресії.

Позитивним є факт активної участі молодих науковців і студентів в роботі конференції та широка наукова проблематика, яка знайшла відображення в їх дослідженнях.

З цікавим докладом виступила молодий науковець кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу НФаУ, канд. фарм. наук Чегринець А.А. «Дослідження обізнаності населення щодо корпорації “Артеріум”». Розроблено рекомендації, які можуть бути прийняті компанією у роботу з метою вдосконалення промоційної діяльності, а саме для підвищення своєї конкурентоспроможності, залучення більшої кількості покупців та збільшення прибутку.

Здобувач 2 курсу освітньої програми «Менеджмент» Національного фармацевтичного університету Машкіна О.В. представила результати дослідження управління саморозвитком в студентському навчанні.

Учасники конференції відзначили її позитивні результати в аспекті розширення співробітництва вчених, фахівців-практиків, викладачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців, в сфері удосконалення сучасних підходів управління якістю та соціально-економічними процесами в закладах охорони здоров’я та фармацевтичних організаціях.

Учасники конференції відзначили високу актуальність заявленої проблематики, наголосили на практичній значущості та науковості обговорюваних тем. Надана висока оцінка організації роботи конференції та висловлено побажання про щорічне проведення цього заходу.

Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція

_______________________________________________________________________

14 грудня 2022 р. на кафедрі управління та забезпечення якості у фармації НФаУ відбулася ХІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку».
В конференції прийняли участь понад 150 учасників з різних міст України, та країн зарубіжжя – Польщі, Словаччини та Великобританії.
Учасники представили понад 20 навчальних закладів серед яких – Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Національний університет ім. В. Н. Каразіна, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Київський національний торговельно економічний університет, Івано-Франківський національний медичний університет, Запорізький державний медичний університет, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Державний біотехнологічний університет, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Вінницький національний технічний університет, Сумський національний аграрний університет, Рівненський державний гуманітарний університет, Луцький національний технічний університет, НМУ ім. О. О. Богомольця, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», та ін.
На конференції було заслухано багато актуальних та ґрунтовних доповідей. Метою даного заходу є розгляд і аналіз перспектив розвитку сучасного менеджменту. Актуальною для дискусії виявилася тема впливу військової агресії Російської федерації на розвиток менеджменту, появу нових тенденцій в управлінні та розвитку ринку.
Після виступу доповідачів за різними секціями конференції, відбулося обговорення результатів.
Учасники дійшли висновку про необхідність врахування нових умов, використання їх для подальшого розвитку управлінської наукової думки та практичної діяльності.
Можливо відмітити, що під час обговорення проблем розвитку сучасного менеджменту тривала креативна, енергійна та дискусійна наукова атмосфера.
Доповідачі вразили актуальністю та змістовністю своїх доповідей, а також цікавою подачею матеріалу. Отриманими результатами можна вважати відпрацьованими під час дискусії шляхи розвитку компетенцій сучасних менеджерів які займають керівні посади; розглянуті основні моделі набуття та розвитку професійних компетенцій, можливості їхньої зміни в умовах цифрових трансформацій світового ринкового простору та військового стану.
Усі присутні відмітили, що наукові дослідження здобувачів освіти ОП «Менеджмент» цього року – на найвищому, якісно новому рівні!
Підсумовуючи результати конференції, учасники, вже традиційно, побажали одне одному міцного здоров’я. І, звісно, подальших наукових звершень.

Матеріали ХІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку».

Програма ХІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку».

Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція

________________________________________________________________________

10 листопада 2022 року кафедрою управління та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету було проведено X науково-практичну internet-конференцію з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки, менеджменту та логістики».

Збірник матеріалів конфереції розміщено за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/1_r0ye4AkfDmwUoipJNuvDOroZi6c9MfZ?usp=sharing 

Науковий захід був присвячений визначенню напрямів удосконалення господарської й інноваційної діяльності підприємств (організацій, закладів) у ринковій економіці, менеджменту і управління якістю, підготовки сучасних кадрів, обговорення актуальних наукових та практичних проблем реформування національної системи охорони здоров’я і розвитку  фармації із залученням вчених, фахівців-практиків, викладачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців з України та зарубіжжя. Вчені обговорили головні проблеми економічної безпеки сьогодення та можливі шляхи подолання криз в умовах війни.

У роботі конференції взяли участь науковці з країн зарубіжжя (Австрії, Болгарії, Польщі, Казахстана, Болгарії) і вчені із провідних вітчизняних ЗВО (Національний фармацевтичний університет, Буковинський державний медичний університет, Державний біотехнологічний університет, Західноукраїнський національний університет, Івано-Франківський національний медичний університет, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національний університет «Запорізька політехніка», Національний університет «Львівська політехніка», Полтавський університет економіки і торгівлі, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного та ін.), фахівці-практики провідних фармацевтичних підприємств (організацій), представники громадських організацій (Вінницька обласна асоціація фармацевтів «CUM DEO (З Богом)» та ін.).

Конференцію відкрила докт. фарм. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, проф. кафедри управління та забезпечення якості у фармації НФаУ Посилкіна Ольга Вікторівна. У своєму вступному слові проф. Посилкіна Ольга Вікторівна привітала учасників та окреслила коло дискусійних проблем, що плануються до обговорення на конференції. Було підкреслено особливу актуальність тем заявлених доповідей, авторитетний склад та широку географію учасників конференції.

Доцент Герасимова Ольга Олександрівна розглянула теоретичні аспекти використання системного підходу в управлінні закладами охорони здоров’я. Відзначено, що впровадження системного підходу до управління закладів охорони здоров’я дозволить покращити процеси керівництва та ефективно використовувати методи оперативного, тактичного і стратегічного управління, що буде позитивно впливати на розвиток закладу і  його швидку адаптацію до змін зовнішнього середовища.

Програма конференції включала широке коло тем, серед яких особлива увага була приділена питанням впровадження цифрових рішень у систему охорони здоров’я. Відповідно до глобальної стратегії ВООЗ, цифрові технології пов’язані з майбутнім світовим охороною здоров’я. Слід зазначити доповіді проф. кафедри управління та забезпечення якості у фармації НФаУ Літвінової Олени Вячеславни «Аналіз науково-практичних підходів до формування патентно-інноваційних стратегій компаній у сфері розробки цифрових таблеток», доцента кафедри управління та забезпечення якості у фармації НФаУ Лісної Анастасії Геннадіївни «Цифрова логістика як інструмент покращення лікарського забезпечення населення».

Докт. фарм. наук, доцент кафедри управління та забезпечення якості у фармації НФаУ Братішко Юлія Сергіївна розповіла про проблеми управління системою соціальної відповідальності у фармації. Визначені наукові принципи, на які повинна опиратися система управління соціальною відповідальністю фармацевтичного бізнесу в Україні: принцип дії на засадах повної добровільності; адресність соціальної підтримки; самоаналіз та самоаудит; самостандартизація; принцип партнерської взаємної вигоди; антикорупційний принцип; принцип доброчесної конкуренції; принцип консолідованої соцвідповідальності та ін.

Доцент кафедри управління та забезпечення якості у фармації Зборовська Тетяна Володимирівна представила програму розробки системи менеджменту безперервності бізнесу. Сучасній організації потрібно прийняти політику безперервності ведення бізнесу, визначити критичні процеси в рамках даної політики, розробити план заходів у випадку настання тої чи іншої критичної ситуації.

У своєму виступі медичний директор медичного центру ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» (м. Черкаси) Грінь Інна Анатоліївна розповіла про удосконаленні управління персоналом закладу охорони  здоров’я  на основі впровадження системи КРІ (key performance indicators). Впровадження системи КРІ робить діяльність ЗОЗ більш зрозумілою і прозорою як для співробітників, так і для контрагентів, і є важелем для ефективного контролю якості, що беззаперечно робить  її більш конкурентоспроможною в своїй сфері.

Магістр 2 курсу освітньої програми «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» Національного фармацевтичного університету Пустовіт Денис Васильович поділився досвідом удосконалення управління ланцюгами постачання фармацевтичної компанії.

Учасники конференції відзначили високу актуальність заявленої проблематики, наголосили на практичній значущості та науковості обговорюваних тем. Вони висловили глибоку подяку організаторам заходу за якісний рівень підготовки та наголосили на необхідності продовжувати науково-професійну співпрацю.

Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція Конференція

________________________________________________________________________

20 травня 2022 року на кафедрі управління, економіки та забезпечення якості у фармації відбулася XVI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації».

Матеріали конференції

Сертифікати конференції

На початку засідання з вітальним словом до учасників конференції звернулась завідувачка кафедри Світлана Коваленко, доктор фармацевтичних наук, професор.
Конференція пройшла у форматі широкої дискусії щодо особливостей управління якістю в фармації.
З ключовими доповідями виступили:
– Владислав Касьяненко, аспірант кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету (тема доповіді «Застосування вітаміну D для профілактики респіраторних захворювань»);
– Олег Шпичак, завідувач кафедри промислової фармації та економіки Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор (тема доповіді «Порівняний аналіз систем та вимог державної реєстрації лікарських засобів та ветеринарних препаратів у нормативних документах в Україні»);
– Тетяна Зборовська, доцент кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент (тема доповіді «Соціальна безпека. Система менеджменту безперервності бізнесу – вимога часу для фармацевтичних підприємств»);
– Юлія Братішко, доцент кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, доцент (тема доповіді «Актуальні аспекти соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу»).
Актуальні питання сьогодення відображені у доповідях:
– Вікторії Літки, заступника директора з якостi ТОВ «Валартiн Фарма», уповноваженої особи з якостi, кандидата фармацевтичних наук (тема доповіді «Управлiння якiстю лікарських препаратів пiд час вiйськового стану в Українi»);
– Наталії Хохленкової, завідувачки кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету, доктора фармацевтичних наук, професора (тема доповіді «Сучасний стан та перспективи розвитку біотехнологій в Україні»);
– Тетяни Портянко, зам. директора з якості ТОВ «ЧОЦСК «ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА», кандидата технічних наук, доцента (тема доповіді «Розробка заходів з поліпшення якості компонентів крові у черкаському відділенні заготівлі крові та її компонентів ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА»»);
– Римми Єрьоменко, завідувачки кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, доктора біологічних наук, професора (тема доповіді «Сучасний підхід щодо оцінки ризиків в медичних лабораторіях») та ін.
Оргкомітет щиро вдячний всім учасникам конференції за цікаві доповіді та плідну і конструктивну дискусію! Бажаємо творчої наснаги і нових наукових звершень! І швидкої перемоги нашій рідній Україні!

Конференція

Конференція

Конференція

Конференція

Конференція

Конференція

Конференція

Конференція

_____________________________________________________________________________________

ІX науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» відбулася 28 жовтня 2021 року на базі кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації НФаУ.

Матеріали конференції

 Сертифікати конференції

Номера сертифікатів

Науковий захід був присвячений визначенню напрямів удосконалення господарської й інноваційної діяльності підприємств (організацій, закладів) у ринковій економіці й підготовки сучасних кадрів, обговоренню актуальних наукових та практичних проблем реформування національної системи охорони здоров’я і розвитку  фармації із залученням вчених, фахівців-практиків, викладачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців.

У роботі конференції взяли участь вчені із провідних ЗВО (Національний фармацевтичний університет, Івано-Франківський національний медичний університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний авіаційний університет, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національний університет «Львівська політехніка», Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного, Українська військово-медична академія, Харківський національний медичний університет та ін.) та науково-дослідних інститутів (ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів) України;  Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; фахівці-практики провідних фармацевтичних та науково-виробничих підприємств (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ТОВ «Фармекс Груп», НВП «НІР», ТОВ «Беркана+», ТОВ «МНВО «Біокон», ТОВ «НПО Біотехінвест», ТОВ «Окс Україна» та ін.).

До конференції також  долучилися практикуючі лікарі із таких закладів охорони здоров’я (КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» ХМР; Медичний центр «Добробут», м. Київ; ТОВ «Клініка Довіра», м. Дніпро та ін.)  з метою обговорення актуальних проблем реформування системи охорони здоров’я в Україні.

У роботі конференції велика увага була  приділена аналізу актуальних тенденцій в охороні здоров’я і  фармації в  умовах пандемії COVID-19. Проведено аналіз основних проблем галузі та представлені можливі траєкторії подальшого розвитку.

Конференція підтвердила, що ефективний розвиток фармацевтичної галузі потребує впровадження логістичної складової та інноваційних підходів у виробництво і просування лікарських засобів; забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу лікарських засобів. Посилення взаємодії університетів з державою та бізнесом, активізація науково-дослідної діяльності університетів, розвиток інноваційної інфраструктури, все це сприятиме створенню вітчизняних інноваційних препаратів.

Учасники конференції відзначили позитивні результати роботи конференції щодо розширення співробітництва вчених, фахівців-практиків, викладачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців, лікарів в сфері удосконалення економічної, логістичної, інноваційної діяльності підприємств та закладів охорони здоров’я в ринковій економіці, забезпечення й управління якістю.

По результатах роботи конференції прийнято резолюцію про необхідність продовження активної роботи щодо удосконалення логістичної системи фармацевтичної галузі, управління інноваційними проєктами та  інтелектуальним капіталом, створення ефективної системи управління якістю досліджень і розробок у фармації, формування системи соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу.

_____________________________________________________________________________________

25 травня 2021 року на базі кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації НФаУ відбулася Ювілейна XV науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації».

Науковий захід був присвячений обговоренню актуальним науковим та практичним проблемам управління, забезпечення та контролю якості у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я, із залученням вчених, фахівців-практиків, викладачів закладів вищої освіти та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців з України та зарубіжжя.
У роботі конференції взяли участь вчені провідних ЗВО та науково-дослідних інститутів України (Харків, Тернопіль, Чернівці, Одеса, Київ, Львів, Дніпро, Краматорськ, Лиман та ін.), учасники із зарубіжжя (Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан), ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів” МОЗ України, фахівці-практики провідних фармацевтичних підприємств та установ України (ТОВ «ФК «Здоров’я», ПАТ «Фармак», ТОВ “Фармекс Груп”, ТОВ «ЧОЦСК «ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА», Східне
міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Асоціація Операторів ринку медичних виробів (® AMOMD) тощо).
XV науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» проходила на платформі відеоконференції Zoom за наступними напрямами:
1. Тенденції та перспективи розвитку забезпечення й управління якістю в фармації.
2. Стандартизація і забезпечення якості на етапах життєвого циклу лікарських засобів (від розробки й досліджень – до виробництва, реалізації та застосування).
3. Впровадження й розвиток систем управління якістю (QMS) та інтегрованих систем управління (IMS) на хіміко-фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах.
4. Підготовка кадрів з контролю, забезпечення та управління якістю для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я.
5. Організація та удосконалення діяльності підрозділів з управління якістю на фармацевтичних підприємствах.
6. Управління ризиками для якості фармацевтичної продукції.
7. Аудити на підприємствах фармацевтичного сектору.
8. Діяльність з кваліфікації (приміщень, обладнання, систем) і валідації (технологічних процесів, процесів очистки, аналітичних методик) на фармацевтичних підприємствах.
9. Забезпечення якості вимірювань у лабораторіях з контролю якості лікарських засобів.
10. Регуляторна діяльність у сфері обігу лікарських засобів.
11. Управління якістю у практиці аптечних закладів і дистриб’юторських компаній.
12. Питання якості харчових добавок, ветеринарної та косметичної продукції.
13. Системи екологічного, енергетичного, соціального управління та інші системи управління на підприємствах різних галузей.
За підсумками ХV Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю у фармації» видана збірка матеріалів конференції, що містить публікації різної спрямованості, які представляють узагальнені результати досліджень теоретичних і практичних аспектів управління, забезпечення і контролю якості у фармацевтичному секторі охорони здоров’я, які виконувалися на підприємствах з виробництва і дистрибуції ЛЗ, аптечних закладах, лабораторіях, дослідницьких центрах та інших організаціях фармацевтичного профілю.
Учасники конференції висловили сподівання, що фахівці з проблем управління, забезпечення та контролю якості у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я внесуть свій вагомий внесок в нарощення конкурентного потенціалу вітчизняних фармацевтичних компаній і їх плідна праця буде спрямована на створення в Україні ефективної системи лікарського забезпечення населення. Надана висока оцінка організації роботи конференції та висловлено побажання про щорічне проведення цього заходу.

Програма конференції

Матеріали конференції

 Сертифікати конференції

Конференція Конференція

12 листопада 2020 року на кафедрі управління, економіки та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету відбулась VІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики».

 Матеріали конференції 

Сертифікати участі

Конференція Конференція


22 травня 2020 р.  було проведено щорічну XIV Науково-практичну конференцію “Управління якістю в фармації”. Цього разу – у режимі on-line, але, не дивлячись на складні карантинні обставини, – у віртуальному конференц-середовищі було біля 100 учасників.

Доповіді стосувалися багатьох питань – від підготовки кадрів з управління якістю до проблем із забезпеченням якості косметичних засобів і дезінфектантів. Зокрема, жваво обговорили зміст і перспективи нової Освітньо-професійної програми “Управління якістю у фармації”, що розроблена кафедрою управління якістю та запроваджена в НФаУ з цього року.

Конференція

Програма конференції

Відповідальні особи:

Губін Юрій Іванович +38-050-400-94-65 (Viber), qualitynuph@gmail.com

Спиридонова Наталія Віталіївна +38-093-991-12-92 (Telegram), +38-050-575-12-18 (Viber, WhatsApp), qualitynuph@gmail.com

Інформаційний лист


КонференціяМатеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2013 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2014 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2015 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2016 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2017 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2018 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2019 р.

Матеріали конференції «Управління якістю в фармації» 2020 р.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email