З 2005 р. на кафедрі управління якістю створено студентське наукове товариство (СНТ). За його діяльність у 2016/2017 н.р. відповідає канд. фармац. наук. Ткаченко Олена Валентинівна. З 2018 року відповідальною особою стала доцент кафедри канд. фармац. наук, доцент Зборовська Тетяна Володимирівна.

Деякі з членів товариства перейшли в статус науковців та успішно виконують чи захистили дисертаційні роботи, наприклад:

 • Шестопал Оксана Анатоліївна (захист – 2011 р.), Оптимізація складових системи управління якістю фармацевтичного підприємства з використанням оцінки ризиків (наук. керівник – д-р. фармац. наук, проф. Підпружников Ю.В.).
 • Зборовська Тетяна Володимирівна (захист – 2012 р.), Розробка складу, технології та дослідження антидіарейних препаратів, що містять цинк (наук. керівник – канд. фармац. наук, доц. Губін Ю.І.).
 • Городецька Вікторія Іванівна (захист – 2015 р.), Науково-методичне обґрунтування підготовки фахівців з управління якістю для вітчизняної фармацевтичної галузі (наук. керівник – д-р. хім. наук, проф. Коваленко С.М.).
 • Данильченко Світлана Юріївна (захист – 2017 р.), Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність похідних (1,2,4) триазоло(4,3-а) хіназолін-5(4Н)-онів (науковий керівник – д-р. хім. наук, проф. Коваленко С.М.).
 • Плаксіна Вероніка Ростиславівна – Синтез, фізичні, хімічні та біологічні властивості похідних [1,2,4]триазоло[4,3-а]піридинів (наук. керівник – канд. фармац. наук, доц. Коваленко С.С.).
 • Карамаврова Тетяна Валеріївна – Визначення та наукове обґрунтування підходів до організації й проведення внутрішніх аудитів на підприємствах з виробництва і дистрибуції лікарських засобів (науковий керівник – д-р. фармац. наук, проф. Лебединець В.О.).
 • Суханова Наталія Володимирівна – Організація діяльності з управління ризиками для якості на фармацевтичних підприємствах (науковий керівник – д-р. фармац. наук, проф. Лебединець В.О.).
 • Чорний Дмитро Сергійович – Розробка та наукове обґрунтування підходів і методів валідації комп’ютеризованих систем на фармацевтичних підприємствах (науковий керівник – д-р. фармац. наук, проф. Лебединець В.О.).
 • Казакова Ірина Сергіївна – Впровадження систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських косметичних засобів (науковий керівник – д-р. фармац. наук, проф. Лебединець В.О.).
 • Палій Олена Анатоліївна – Проектування, впровадження та розвиток інтегрованих систем управління якістю в аптечних закладах та дистриб’юторських компаніях (науковий керівник – д-р. фармац. наук, проф. Лебединець В.О.).
 • Касьяненко Владислав Вікторович – Дослідження підходів забезпечення якості на стадіях розробки та виробництва дієтичних добавок та лікарських засобів рослинного походження (наук. керівник – канд. фармац. наук, доц. Губін Ю.І.).
 • Петровський Михайло Олегович – Розробка проекту впровадження комплексної системи управління якістю й безпекою продукції на виробничому фармацевтичному підприємстві (наук. керівник – д-р. фармац. наук, проф. Лебединець В.О.).
 • Журенко Вікторія Віталіївнана – Розробка методології впровадження системи екологічного менеджменту на вітчизняних фармацевтичних підприємствах (наук. керівник – д-р. фармац. наук, проф. Лебединець В.О.).

Протягом 2005 – 2020 рр. у діяльності гуртка брали участь студенти випускових курсів спеціальностей Фармація, промислова фармація ОПП Фармація та ОПП Технологія парфумерно-косметичних засобів, а також магістранти спеціальності Менеджмент ОПП Якість, стандартизація та сертифікація:

Склад СНТ на 2019-2020 навчальний рік:

Учасники СНТ Керівники наукових робіт
Капчишин Н. К. д-р. фармац. наук, проф. Лебединець В. О.
Карамаврова Т. В.
Чорний Д. С.
Казакова І. С.
Курилова А.
Суханова Н. В. д-р. фармац. наук, проф. Лебединець В. О.

канд. фармац. наук, доц. Ткаченко О. В.

Петровський М. О. д-р. фармац. наук, проф. Лебединець В. О.

канд. фармац. наук, доц. Ромелашвілі О. С.

Гладких М. Г. д-р. фармац. наук, проф. Лебединець В. О.

канд. фармац. наук, ас. Шитеєєва Т. О.

Федотов А. С. д-р. фармац. наук, проф. Підпружников Ю. В.
Кочкін О. О. канд. фармац. наук, доц. Ромелашвілі О. С.
Голопьорова А. І.
Горецька В. Р.
Касьяненко В. В. канд. фармац. наук, доц. Губін Ю. І.
Левченко М. М.
Остапченко Т. О.
Карпенко К. І. канд. фармац. наук, доц. Ткаченко О. В.
Криворучко Л. В.
Кобилка М. О. канд. фармац. наук, доц. Зборовська Т. В.
Босняк Е. М.
Носаченко М. П.
Бурова В. С.
Омельченко М. С.

  За різні роки науковими напрями роботи студентів кафедри були:

 • Організація валідаційних робіт на виробничому фармацевтичному підприємстві.
 • Організація внутрішньолабораторного контролю аналітичних лабораторій фармацевтичних підприємств.
 • Розробка основних заходів з впровадження системи управління якістю на фармацевтичному підприємстві.
 • Забезпечення функціонування інтегрованої системи управління “ISO 9001/GMP” на фармацевтичному підприємстві.
 • Розробка проекту формування системи екологічного менеджменту організаціях фармацевтичного профілю.
 • Визначення, аналізування та управління ризиками для якості продукції на фармацевтичному підприємстві.
 • Дослідження факторів, що впливають на якість обслуговування клієнтів закладів харчування.
 • Застосування методу Кайдзен для поліпшення діяльності машинобудівного заводу.
 • Розробка пропозицій щодо підвищення якості обслуговування клієнтів туристичних компаній.
 • Підходи до впровадження інструментів управління якістю в медичному закладі.
 • Розробка комплексних заходів для забезпечення екологічної безпеки продукції на підприємствах поліграфічної промисловості.
 • Розробка комплексної програми впровадження процесного підходу до управління в діяльність олійноекстракційного заводу.
 • Впровадження вимог стандарту ISO 17025 в діяльність випробувальних лабораторій.
 • Впровадження вимог стандарту ISO 31000 в діяльність організацій та промислових підприємств, тощо.

Сучасними напрямками роботи СНТ кафедри управління якістю є:

 • Розробка методичних підходів до розробки, впровадження та удосконалення фармацевтичних систем якості згідно із вимогами стандартів ISO серії 9000 та GxP на фармацевтичних підприємствах.
 • Розробка методичних підходів до визначення, аналізування та оцінки ризиків для якості на підприємствах фармацевтичної сфери.
 • Дослідження методології аналізу результативності бізнес-процесів фармацевтичних систем якості.
 • Визначення та наукове обґрунтування підходів до організації й проведення внутрішніх аудитів на підприємствах з виробництва і дистрибуції лікарських засобів.
 • Підходи до регламентації діяльності вищого керівництва та представників керівництва з питань якості на фармацевтичних підприємствах.
 • Розробка методичних підходів до внутрішнього навчання персоналу на фармацевтичних підприємствах.
 • Розробка методичних підходів до організації діяльності з фармацевтичної розробки нових активних фармацевтичних інгредієнтів.
 • Дослідження етапів життєвого циклу фармацевтичної продукції в рамках управління якістю навколишнього середовища.
 • Розвиток та застосування концепції належних фармацевтичних практик відповідно до стадій життєвого циклу фармацевтичної продукції як частини системи забезпечення якості лікарських засобів.

Роботами студентів на кафедрі управління якістю керують: д.фарм.н, проф. Лебединець В.О., д.фарм.н, проф. Піцдпружников, к.фарм.н., доц. Зборовська Т.В., к.фарм.н., доц. Губін Ю.І., к.фарм.н., доц. Ромелашвілі О.С., к.фарм.н. Ткаченко О.В. , к.фарм. н. Шитєєва Т.О., асистент Спиридонова Н.В.

Сьогодні активно ведеться робота з метою залучення бажаючих взяти участь у роботі СНТ та продовжувати наукові дослідження за тематикою кафедри з подальшим захистом дисертаційних робіт.

Досягнення наших студентів – учасників СНТ

За час діяльності наукового товариства студенти, що навчались на кафедрі, брали участь у кафедральних наукових семінарах, зборах студентського наукового товариства, науково-практичних конференціях, виконували дослідження за темами магістерських та дипломних робіт тощо.

У 2013 р. 22 студенти 5 курсу і магістранти спеціальності «Якість стандартизація та сертифікація» – учасники СНТ брали участь у VІІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (17-18.05.2013 р., м. Харків, НФаУ) з публікацією тез доповідей.

У 2014 р. 14 студентів 5 курсу фармацевтичного факультету і магістрантів спеціальності «Якість стандартизація та сертифікація» – членів СНТ брали участь у VІІІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (23 травня 2013 р., м. Харків, НФаУ), та щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (22-23 квітня 2014 р., м. Харків, НФаУ) з публікацією тез доповідей.

У 2015 р. 14 студентів 5 курсу спеціальності «Фармація» та магістрантів спеціальності «Якість стандартизація та сертифікація» – учасників СНТ брали участь у ІХ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (22 травня 2015 р., м. Харків, НФаУ), щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (22-23 квітня 2015 р., м. Харків, НФаУ), IV науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» (2-3 квітня 2015 р.) з публікацією тез доповідей у збірниках конференцій.

У 2016 р. участь у СНТ бере 1 студент 5 курсу спеціальності «Фармація» та 9 магістрантів спеціальності «Якість стандартизація та сертифікація».

У 2017 р. 3 студента 5 курсу спеціальності Фармація та 6 магістрантів спеціальності Менеджмент ОПП Якість стандартизація та сертифікація брали участь у роботі СНТ. – учасників СНТ брали участь у ХІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (19 травня 2017 р., м. Харків, НФаУ), щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (20 квітня 2017 р., м. Харків, НФаУ), з публікацією тез доповідей у збірниках конференцій.

У 2017-2018 н.р. 2 студента 4 курсу спеціальності Фармація та 33 магістранти спеціальності Менеджмент ОПП Якість стандартизація та сертифікація брали участь у роботі СНТ, а саме, брали участь у ХІІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (18 травня 2018 р., м. Харків, НФаУ), щорічній XXV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (18-20 квітня 2018 р., м. Харків, НФаУ), з публікацією тез доповідей у збірниках конференцій.

Під час секційного засідання «Управління якістю у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я» ХХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» заслухано 10 доповідачів.

Дипломом І ступеня нагороджена аспірант кафедри управління якістю Карамаврова Тетяна Валеріївна (наук. керівник – завідувач кафедри управління якістю, доц. В. О. Лебединець) за доповідь «Determination of audit group members competence at pharmaceutical enterprises».

Дипломом ІІ ступеня нагороджена аспірант кафедри управління якістю Казакова Ірина Сергіївна (наук. керівник – завідувач кафедри управління якістю, доц. В. О. Лебединець) за доповідь «The problems of standartization of medicine cosmetics in Ukraine».

Дипломом ІІІ ступеня нагороджений аспірант кафедри управління якістю Панкратов Антон Володимирович (наук. керівник – професор кафедри управління якістю, д.фарм.н, проф., Ю.В. Підпружников) за доповідь «Stages of the formation of the quality management system of pharmaceutical company».

20-23 березня 2018 р. студенти спеціальності Менеджмент освітньо-професійної програми Якість, стандартизація та сертифікація Тетяна Лещенко, Валерія Гончарик та Ганна Ханжина за підтримки кафедри управління якістю вперше взяли участь у I етапі V Української олімпіади з менеджменту серед молоді на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, в рамках Глобального проекту «Молодіжний творчій рух «Естафета якості». Студенти кафедри управління якістю Тетяна Лещенко, Валерія Гончарик та Ганна Ханжина посіли 5 місце в командній роботі серед представників 18 університетів України, де ведеться підготовка за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація».

Тетяна Лещенко отримала диплом за кращі знання у номінації «Системи управління якістю» та стала фіналістом V Української олімпіади з менеджменту серед молоді в рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості», а також отримала диплом III ступеню в номінації «Системи менеджменту якості».

16 травня 2018 року відбулась Міжнародна олімпіада з менеджменту серед молоді за номінацією «Система менеджменту якості». Студентка 1 курсу Лещенко Тетяна Володимирівна набрала 34 бали з 40 та стала Переможцем V Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді.

У 2018-2019 н.р. 1 іноземний студент 5 курсу спеціальності «Фармація» та 15 магістрантів спеціальності Менеджмент ОПП Якість стандартизація та сертифікація брали участь у щорічній XXVІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (10-12 квітня 2019 р., м. Харків, НФаУ), з публікацією тез доповідей у збірнику конференції.

В грудні 2018 році, активний учасник СНТ, Поліна Юрко взяла участь в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science” з темою роботи: «Використання ризик-менеджменту при виробництві інактивованої вакцини проти парвовірусного ентериту гусей».

11 квітня пройшло секційне засідання “Управління якістю в фармації” у рамках конференції студентів та молодих вчених. Із зацікавленням заслухали 9 доповідачів, які презентували результати свої досліджень за різною тематикою – від систем управління інформаційною безпекою й аудитів систем управління якістю – до порівняльного аналізу проведення інспекцій фармацевтичних систем якості на закордонних підприємствах.

За результатами доповідей дипломом І ступеня нагороджений Ayaou Abderrahim за наукову доповідь «Inspection of quality management system – example of FDA inspection in European Pharmaceutical Manufacturing», дипломом ІІ ступеня – Мацагорова Дарина за наукову доповідь «Забезпечення інформаційної безпеки організації фармацевтичного профілю», Чертiлiна Яна і Глуховська Христина за спільну роботу «Проектування системи управління якістю на прикладі ресторанного господарства» та дипломом ІІІ ступеня – Юрко Поліна за роботу «Використання ризик-менеджменту при виробництві інактивованої вакцини проти парвовірусного ентериту гусей», Корольова Олександра за роботу «Аналіз косметичних засобів, призначених для косметичного догляду за зрілою шкірою».

19 квітня завершився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація». 52 студенти із 18 університетів впродовж двох днів боролися за перемогу. В олімпіаді брали участь і представники від Національного фармацевтичного університету.

Наші студентки, що навчаються за освітньо-професійною програмою Якість, стандартизація та сертифікація, Даріна Мацагорова та Поліна Юрко вибороли I місце в номінації «Практика та методи менеджменту» та посіли III місце в номінації «Система екологічного менеджменту».

30 травня 2020 року завершився ІІ етап Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт “Black Sea Science 2020” у номінації “Екологія та захист навколишнього середовища” трете місце зайняв Микола Носаченко, магістрант Освітньо-професійної програми Якість, стандартизація та сертифікація.

 

Print Friendly, PDF & Email