slide 6 Наш Університет навесні!
slide 2 Наші випускники!
slide 3 Участь в VIII Національному з’їзді фармацевтів України
slide 4 З нами вчитися легко!
slide 5 З нами вчитися легко!

“Якість як краса: приваблює всіх.

Якість як талант: або є, або ні.

Якість як гроші: бажають усі”

Ми вчимо створювати якість!

У складі кафедрі працює 1 професор (доктор наук) та 7 доцентів (2 доктора наук, 5 кандидатів наук).

100% викладачів кафедри мають науковий ступінь, 80 % мають наукове звання.

Всі викладачі мають відповідну фахову кваліфікацію за напрямом дисциплін, що викладають.

Доценти, задіяні до викладання основних профільних дисциплін освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація”, мають відповідні свідоцтва й сертифікати (зокрема, сертифікати Європейської організації з якості (EOQ – European Organization for Quality, Німецького товариства з сертифікації систем менеджменту DQS, УкрНДНЦ та інших організацій), що підтверджує компетентність співробітників і дозволяє професійно займатися аудитами систем менеджменту та практичною консалтинговою діяльністю.
Кафедра відноситься до фармацевтичного факультету № 3 і входить до профільного блоку з економіко-управлінських дисциплін.

Адреса розташування кафедри: Україна, м. Харків, 61168, вул. Валентинівська, 4, навчально-виробничий корпус, к. №2.

Тел.: (+380572) 68-56-71, 097 330-33-22

Web-адреса сайту кафедри: http://quality.nuph.edu.ua/

(неофіційний довідковий сайт – http://quality.ucoz.ru)

e-mail: quality@nuph.edu.ua, quality_kharkov@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лебединець Вячеслав Олександрович, доктор фармацевтичних наук, доцент

Тел.: (+380572) 68-56-71, 097 330-33-22

e-mail: quality@nuph.edu.ua

Завуч кафедри:

Ромелашвілі Олена Сергіївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент

e-mail: quality@nuph.edu.ua, osromelashvili@gmail.com

Методист кафедри:

Зборовська Тетяна Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент

e-mail: quality@nuph.edu.ua, t.v.zborovska@gmail.com 

Спеціальності, за якими на кафедрі викладаються дисципліни

Друга вища освіта

На кафедрі здійснюється підготовка студентів в рамках спеціальності “Менеджмент” за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» освітнього рівня “Магістр” на денній, вечірній та заочній формах навчання з присудженням у дипломі кваліфікації
«Магістр з управління якістю»

Навчальні дисципліни, що забезпечуються кафедрою в межах освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»:

 • Атестація і сертифікація персоналу – д. фармац. н., доц. Крутських Т. В., к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Аудит систем управління якістю – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., д. фармац. н., проф. Підпружников Ю. В.
 • Забезпечення якості лікарських засобів – к. фармац. н., доц. Казакова В. С.
 • Маркетинг якості – д. фармац. н., доц. Крутських Т. В., к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Методологія, методи і засоби управління якістю – к. фармац. н., доц. Губін Ю. І.
 • Основи екологічного менеджменту – к. фармац. н., доц. Губін Ю. І.
 • Основи метрологічної діяльності – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О.
 • Основи належної виробничої практики (GMP) – к. фармац. н., доц. Губін Ю. І.
 • Процесно-орієнтований менеджмент – к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Сертифікація і підтвердження відповідності – к. фармац. н., доц. Ромелашвілі О. С.
 • Системи управління якістю – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., д.фармац.н., проф. Підпружников Ю. В.
 • Стандартизація продукції та послуг – к. фармац. н., доц. Ромелашвілі О. С.
 • Управління якістю технологічних процесів – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі для студентів інших спеціальностей:

 • Належні практики у фармації (“Фармація”) – д. фармац. н., доц. Лебединець В. О., к. фармац. н.,  доц. Ткаченко О. В.,
  к. фармац. н., доц. Губін Ю. І., к. фармац.
  н., доц. Зборовська Т. В., к. фармац. н., ас. Шитєєва Т. О.
 • Державна система забезпечення якості лікарських засобів (“Фармація”) – к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Управління персоналом (“Біотехнологія”, “Промислова біотехнологія”, “Фармацевтична біотехнологія”)
  д. фармац. н., доц. Крутських Т. В., к. фармац. н., доц. Зборовська Т. В.
 • Стандартизація фармацевтичної продукції (“ТФП”) – к. фармац. н., доц. Ромелашвілі О. С.
 • Управління якістю (“ТПКЗ”) – к. фармац. н., доц. Казакова В. С.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри зосереджена на наступних напрямах:

• створення організаційно-методичних основ підготовки фахівців з управління якістю для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я;
• розробка та наукове обґрунтування методичних підходів до формування, впровадження та постійного вдосконалення фармацевтичних систем якості відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 та настанов з GxP на фармацевтичних підприємствах і на підприємствах з виробництва косметичної продукції;
• методологія формування інтегрованих системи управління на фармацевтичних і косметичних підприємствах;
• методологія визначення, аналізу та оцінки ризиків для якості на підприємствах фармацевтичної й косметичної сфер;
• розробка організаційних аспектів валідаційної діяльності на фармацевтичних виробничих підприємствах;
• розробка методичних підходів до оцінювання процесів фармацевтичних систем якості та проведення внутрішніх аудитів СУЯ / ФСЯ;
• розробка науково-обґрунтованих методичних підходів до організації діяльності уповноважених осіб та представників керівництва з питань якості на фармацевтичних підприємствах.

Співробітниками кафедри також ведуться наукові дослідження з розробки нових лікарських засобів та біологічних добавок.

За напрямами наукової роботи кафедри протягом 2016/2017 навчального року було опубліковано:

наукових статей:

 • у журналах України та країн СНД, включених до Переліку фахових наукових видань: 14.
 • в інших періодичних виданнях: 3.

тез доповідей на наукових і науково-практичних конференціях:

 • у закордонних конференціях: 12.
 • на українських конференціях: 46.

Викладачі кафедри особисто брали участь у:

 • наукових конференціях за кордоном: 1.
 • наукових конгресах, симпозіумах, з’їздах, конференціях в Україні: 6.

Також було оформлено:

 • інформаційний лист: 1;
 • патентів: 2.

Організація науково-практичних заходів

19 травня 2017 р. була проведена щорічна ХI науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю у фармації», цього року присвячена 15-річчю кафедри управління якістю НФаУ.

Конференція була проведена за участю представників фармацевтичних підприємств, регуляторних органів, наукових установ та навчальних закладів. У пленарному засіданні взяло участь понад 120 фахівців з 25 організацій.

За підсумками проведення конференції видано збірник матеріалів, що містить публікації учасників у вигляді узагальнених результати досліджень теоретичних і практичних аспектів управління, забезпечення і контролю якості у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я, які виконувалися на підприємствах з виробництва і дистрибуції ЛЗ, аптечних установах, лабораторіях, дослідницьких центрах та інших організаціях фармацевтичного профілю.

Представлені результати досліджень, пов’язані з різними аспектами забезпечення якості фармацевтичної продукції, у тому числі: валідація процесів виробництва і аналітичних випробувань, кваліфікація виробничого устаткування і допоміжних систем, стандартизація готових ЛЗ і активних фармацевтичних інгредієнтів, підготовки кадрів для фармацевтичного сектора у сфері управління якістю, організації внутрішніх і зовнішніх аудитів, регламентації діяльності уповноважених осіб з питань якості, застосування методології управління ризиками для якості ЛЗ, формування фармацевтичних систем якості тощо.

Участь у науково-практичних заходах

Протягом звітного періоду співробітники кафедри взяли участь у наступних науково-практичних заходах:

 1. VIII Національний з’їзд фармацевтів України та науково-практичній конференції “Фармація XXI століття: тенденції та перспективи”, НФаУ, м. Харків (13-16.09.2016).
 2. VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» м. Тернопіль (10-11.11.2016).
 3. XI Міжнародна науково-практична конференція “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди”, м. Київ (24-26.11.2016).
 4. Семінар-практикум “Перехід системи менеджменту якості на версію стандарту ISO 9001:2015, проведення внутрішніх аудитів згідно ISO 19011:2011, ISO 9001:2015 та Настанови СТ-Н МОЗУ 42 4.0:2016 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика”, Громадська спілка “Асоціація якості та безпечності продукції”, АТ “Лекхім-Харків”, м. Харків (06.02-09.02.2017).
 5. ХLII “Міжнародна науково-методична конференції “Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя”, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава (09.02-10.02.2017).
 6. IX Науково-практична конференція “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”, НФаУ, м. Харків (23.03.2017).
 7. Науково-практична конференція “Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики”, НФаУ, м. Харків (30-31.03.2017).
 8. І Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», НФаУ, м. Харків (30-31.03.2017).
 9. 27th Annual Meeting “Environmental Quality Through Transdisciplinary Collaboration”, Brussels, Belgium (7-11.05.2017).
 10. Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика»: м. Харків (16-17.05.2017).
 11. ХI Науково-практична конференція з міжнародною участю “Управління якістю у фармації”, НФаУ, м. Харків (19.05.2017).
 12. Науково-практичний семінар “Імплементація вимог стандарту ISO 9001:2015 в діяльність фармацевтичних підприємств”, ПАТ “Юрія Фарм”, м. Черкаси (29-30.06.2017).
 13. Науково-практичний семінар “Підвищення компетентності працівників фармацевтичних підприємств щодо управління якістю”, ПуАТ “Фармстандарт Біолік”, м. Харків (03.07.2017).

Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри

Протягом 2016-2017 н.р. до СНТ кафедри було залучено 9 учасників, з них 1 іноземний студент 5-го курсу, 2 студентки 5-го курсу денної форми навчання спеціальності «Фармація» та 6 студентів спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” 1-го курсу вечірньої форми навчання.

Студенти СНТ брали участь у ХХІV щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (20 квітня 2017 р., м. Харків, НФаУ) та у ХІ науково-практичній конференції з міжнародною участю “Управління якістю в фармації” (19 травня 2017 р., м. Харків, НФаУ).

Загальна кількість наукових публікацій членів СНТ кафедри складає 13 тез доповідей.

Всі штатні співробітники кафедри брали участь у роботі оргкомітету ХІ науково-практичної конференції «Управління якістю в фармації».

Профорієнтаційна робота

Всі викладачі кафедри протягом поточного навчального року брали участь у профорієнтаційній роботі. Робота велася за різними напрямами:

 • 12.2016: профорієнтаційна лекція на Дні відкритих дверей НФаУ.
 • 02.2017: профорієнтаційна лекція студентам медичного коледжу “Первомайська філія ТОВ “Медичний коледж “Монада”, м.Первомайськ, Миколаївська обл.
 • 04.2017: профорієнтаційна лекція та організація експозиції на Ярмарку спеціальностей, НФаУ.
 • 04.2017: профорієнтаційні лекції студентам 5 курсу спеціальності “Фармація”, НФаУ.
 • 03 2017: профорієнтаційна лекція учням 9-11 класів Устинівської ЗШ I-III ступеня, Кіровоградська область.
 • 04 2017: профорієнтаційна лекція учням 7-11 класів Устинівської ЗШ I-III ступеня, Кіровоградська область.
 • 05.2017: профорієнтаційні лекції студентам 4 та 5 курсу спеціальності “Фармація”, НФаУ.
 • 06.2017: профорієнтаційні зустрічі у форматі роз’яснювальних бесід для студентів 5 курсу спеціальності “Технології парфумерно-косметичних засобів” щодо отримання вищої освіти за освітньою програмою “Якість, стандартизація та сертифікація”.
 • 06.2017, 15.06.2017, 19.06.2017: зустрічі у форматі прес-конференції зі студентами випускових курсів НФаУ та потенційними абітурієнтами з інших ВНЗ, організацій і підприємств Харківщини, НФаУ.
 • 06.2017: організація експозиції на “Дні здоров’я” в Центральному парку культури і відпочинку, Харків.
 • 06.2017: профорієнтаційна лекція для співробітників фармацевтичних компаній “Здоров’я” та “Здоров’я народу” на базі ТОВ “ФК “Здоров’я”, м. Харків.
 • 06.2017: профорієнтаційна лекція для співробітників фармацевтичної компанії АТ “Стома”, м. Харків.
 • 06.2017: профорієнтаційна лекція для співробітників фармацевтичної компанії ТОВ “Юрія Фарм”, м. Черкаси.
 • 06.2017: профорієнтаційна лекція для співробітників фармацевтичної компанії ПуАТ “Фармстандарт-Біолік”, м. Харків.

Окрім вищезазначених заходів було розроблено та розміщено за спонсорські кошти рекламу з інформацією про ОП “ЯСС” у харківському метрополітені, в електропоїздах кількох приміських напрямів.

Також розроблено та надруковано рекламні буклети, календарі та флаєри з рекламною інформацією про ОП “ЯСС” в НФаУ, які роздано випускникам університету та потенційним абітурієнтам.

Масштабну роботу проведено для популяризації другої вищої освіти за фахом управління якістю в НФаУ у соціальних мережах ВКонтакте, Facebook, Instagram та на сайтах кафедри.

Підвищення кваліфікації

За звітній період завідувач кафедри Лебединець В. О., доценти кафедри Ромелашвілі О. С. та Зборовська Т. В. пройшли цикл підвищення кваліфікації «Сучасні аспекти виробництва, валідації та контролю якості ліків на фармацевтичних підприємствах» у період з 28.03.2017 по 27.04.2017 у ІПКСФ, НФаУ.

Завідувач кафедри Лебединець В. О. взяв участь у семінарі-практикумі «Перехід системи менеджменту якості на версію стандарту ISO 9001:2015, Проведення внутрішніх аудитів згідно ISO 19011:2011, ISO 9001:2015 та Настанови СТ-Н МОЗУ 42 4.0:2016 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика»» (06.02-09.02.2017) на базі АТ “Лекхім-Харків”, м. Харків.

Доц. Ромелашвілі О.С. взяла участь у семінарах “Шлях до ЄС: крок за кроком” (Національний орган стандартизації ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” Інституту підготовки фахівців, 01.03.2017) та “Державне регулювання безпечності нехарчової продукції. Оцінка відповідності – як надійний інструмент захисту від небезпечної продукції. Охорона праці і промислова безпека на підприємстві” (ДП «Укрметртестстандарт», 22.06.2017), а також пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою “Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: е-тьютор” (Університет економіки та права КРОК, м. Київ, у період з 30.03.2017 по 15.06.2017 р.).

Доц. Ткаченко О. В. завершила цикл підвищення кваліфікації “Школа професійного майстерності викладача НФаУ” (з 07.02.2017 по 20.06.2017).

Доц. Зборовська Т. В. пройшла навчання у “Школі методиста НФаУ” (28.03.2017 – 27.04.2017).

 Виховна робота

Доцентом кафедри Губіним Ю. І. було підготовлено й проведено 2 лекції студентам, що навчаються за освітньою програмою “ЯСС”:

 1. «16 вересня – День захисту озонового шару Землі».
 2. «Здоровий спосіб життя».

Також доц. Губіним Ю. І. підготовлено до виготовлення інформаційний стенд “Екологічний менеджмент – вимога сьогодення”, який буде розміщено в коридорі біля приміщень кафедри.

Суспільне визнання

Протягом року викладачі кафедри отримали наступні подяки та нагороди:

 1. Подяка МОЗ України «За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю» (Наказ МОЗ від 27.07.2016 р. №166 Кн) – завідувач кафедри Лебединець В. О.
 2. Подяка НФаУ “За плідну співпрацю та допомогу при підготовці та організації VIII Національного з’їзду фармацевтів України” (вересень 2016 р.) – колектив кафедри.
 3. Подяка НФаУ “За значний внесок у професійне становлення майбутніх фахівців та підготовку роботи до участі в XXIV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів “Актуальні питання створення нових лікарських засобів”, НФаУ, Харків, 20-21 квітня 2017 р. – завідувач кафедри Лебединець В. О., доценти Зборовська Т. В., Губін Ю. І., Ткаченко О. В., Ромелашвілі О. С.
 4. Почесна грамота НФаУ “За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок, у справу підготовки фахівців фармації України, відданість справі, активну життєву позицію та з нагоди 15-ти річного ювілею кафедри управління якістю”, НФаУ, Харків, 19 травня 2017 р. – всі співробітники кафедри.
 5. Почесна грамота НФаУ “За активну участь у підготовці до наглядового аудиту органами сертифікації, успішне його проходження та підтвердження дії сертифікату системи управління якістю НФаУ відповідно вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008” – завідувач кафедри Лебединець В.  О.

 

ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Перспективними напрямами розвитку кафедри є наступні:

 1. Посилення реалізації концепції профорієнтаційної діяльності через розширення взаємозв’язків з роботодавцями.
 2. Удосконалення освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” в рамках спеціальності 073 “Менеджмент” за рахунок урахування останніх змін нормативної бази ЄС у сфері стандартизації, оцінки відповідності, управління якістю та екологічного менеджменту.
 3. Інтенсивне продовження наукових досліджень за напрямом «Формування систем управління якістю на фармацевтичних підприємствах».
 4. Планування й затвердження на ПК тем докторських дисертацій провідним доцентам кафедри (Ромелашвілі О. С., Зборовській Т. В.).
 5. Створення монографії, присвяченої історії кафедри управління якістю.
 6. Створення методичного комплексу з дисципліни «Належні фармацевтичні практики» для іноземних та вітчизняних студентів.
 7. Продовження робіт з оформлення коридорів та кафедральних приміщень шляхом розміщення інформаційних стендів.
Print Friendly