МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1. Системи управління.

Тема 1. Стандартизовані системи управління. Стан та перспективи розвитку.

Матеріали до практичних занять

Корисні посилання

 1. Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO

Тема 2. Система управління безпечністю харчових продуктів.

Матеріали до практичних занять

Законодавча база

 1. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 04.04.2018, № 2042-VIII
 2. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» від 06.09.2005 р. № 2809-IV
 3. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017р. № 2042-VIII
 4. Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 04.10.2018 № 2530-VIII
 5. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 04.04.2018 № 2042-VIII
 6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» від 04.04.2018 № 2042-VIII
 7. Наказ міністерство аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) від 25.12.2015 № z1517-15

Нормативні документи

 1. ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (для навчальних цілей)

Корисні посилання

 1. World Heatlh Organization (WHO)  / Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)
 2. The Food and Agriculture Organization of the United Nations  /  Організація Об’єднаних Націй з харчування  і сільського господарства (ФАО)
 3. Codex Alimentarius Comission (CAQ) / Комісія Кодексу Аліментаріус

Тема 3. Системи екологічного та енергетичного  управління.

Матеріали до практичних занять

Законодавча база

 1. Закон  України «Про енергозбереження»
 2. Закон України «Про теплопостачання»
 3. Закон України «Про електроенергетику»
 4. Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (Когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу
 5. Закон України «Про альтернативні види палива»
 6. Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

Нормативні документи

 1. ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. – Вимоги та настанови щодо застосуовування.
 2. ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання. 
 3. ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги.

Корисні посилання

 1. Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. – К: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 134 с. (Бібліотека екологічних знань)
 2. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) 
 3.  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Тема 4. Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці.

Матеріали до практичних занять

Законодавча база

 1. Закон України Про об’єкти підвищеної небезпеки
 2. Закон України про охорону праці

Нормативні документи

 1. ISO 45001 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и рекомендации по применению
 2. ISO 45001 Understanding the new international standard for Occupational Health & Safety

Тема 5. Системи управління інформаційною безпекою.

Матеріали до практичних занять

Законодавча база

 1. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII
 2. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 № 80/94-ВР
 3. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII
 4. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI
 5. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» від 29.03.2006 №373

Нормативні документи

 1. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 “Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги”

Тема 6. Системи управління безперервністю бізнесу.

Матеріали до практичних занять

Нормативні документи

 1. ISO 22301:2012 Соціальна безпека – Система управління безперервністю бізнесу – Вимоги (ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements)
 2. ISO 22313:2012 Соціальна безпека – Система управління безперервністю бізнесу – Керівництво (ISO 22313:2012 Societal security – Business continuity management systems – Guidance)
 3. BS 25999-1:2006 Управління безперервністю бізнесу. Частина 1: Практичне керівництво (BS 25999-1:2006 Business continuity management. Part 1: Code of practice)
 4. BS 25999-2:2007 Управління безперервністю бізнесу. Частина 2: Специфікація (BS 25999-2:2007 Business continuity management. Part 2: Specification)

Тема 7. Системи управління соціальною відповідальністю.

Матеріали до практичних занять

Нормативні документи

 1. Міжнародний стандарт  Соціальна  відповідальність (SA8000)     (Неофіційний переклад)

Корисні посилання

 1. Міністерство соціальної політики України
 2. Всезагальна декларація прав людини 
 3. Глобальний договір ООН
 4. 10 Принципів глобального договору ООH 

 

Перелік питань до підсумкового модульного контролю

Print Friendly, PDF & Email