Публікації

кафедри управління якістю за 2014 рік

Статті у вітчизняних виданнях

 1. Городецкая В. И.Разработка учебного плана по подготовке специалистов по обеспечению иуправлению качеством в фармации в Украине / В. И. Городецкая, В. А. Лебединец, С. Н. Коваленко // Рецепт – 2014. – №1(93). – С. 22-31.
 2. Лебединець В. О. Підготовка персоналу підприємства з виробництва лікарських засобів при впровадженні та в умовах функціонування системи управління якістю / В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 1(33). – С. 28-35.
 3. Лебединец В. А. Системы управления качеством современных фармацевтических предприятий: тенденции и перспективы / В. А. Лебединец // Хабаршысы (“Вестник”). – 2014. – Том ІІ, № 3(68)-2014ж. – С. 41-44.
 4. Лебединець В. О. Визначення змісту навчальної програми з підготовки персоналу в рамках проекту впровадження системи управління якістю фармацевтичного підприємства / В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 3(35). – С. 33-38.
 5. Lebedynets V. O. The analysis of changed requirements concerning quality management of the updated version of national guidelines of good distribution practice of medicinal products / Viacheslav О. Lebedynets, Оlena S. Romelashvili // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. –№ 2(34). – С. 22-27
 6. Проскурня О.М. Підвищення  ефективності  роботи  енергозбутового підприємства / О.М. Проскурня, Ю.А. Кривякіна // Вісник НТУ “ХПІ” “Технічний прогрес та ефективність виробництва”. Х : НТУ «ХПІ».  – №34 , 2014. – С.  73 –  81
 7. Bezchasnyuk O. M. The development of the dosage form with L-carnitine for children / O. M. Bezchasnyuk, T. V. Zborovska, S. M. Kovalenko // Вісн. фармації: МОЗ України. – 2014. – № 1. – P 26-30.
 8. Андрюкова Л. М. Загальне оцінювання ризиків для якості на етапі фармацевтичної розробки лікарської форми очні краплі / Л. М. Андрюкова, О. Г. Фетісова, О. М. Якубчук, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 2. – С. 4-7.
 9. .Kulikovska K.Yu. Enhancement of the base for 3,7-disubstituted [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one derivatives as promising pharmaceutical agents / K.Yu.Kulikovska, S.S.Kovalenko, O.G.Drushlyak, I.O.Zhuravel, S.M.Kovalenko // Ж. орг. фарм. хім. – 2014. – Т. 12, № 2. – С. 32-35.
 10. Загайко А.Л.,Пошук інгібіторів c-junN-кінцевих кіназ (JNK) серед 4-N-(3-ціанофеніл)аміно- та 4-N-(4- ціанофеніл)амінозаміщених хіназолінів / А.Л. Загайко, В.П. Филимоненко, І.Ю. Капустянський, С.М. Коваленко, Л.В. Євсєєва // Укр. біофарм. журн. – 2014. – № 3. – С. 55-59
 11. Капустянський І.Ю. Синтез 4-арилокси- та 4-алкіл/ариламінохіназолінів і дослідження їх – JNK кіназної активності / І.Ю. Капустянський, С.М. Коваленко, Л.В. Євсєєва, О.В. Заремба // Хим. гетероцикл. соед. – 2014. – № 12 (2). – С. 70-75.
 12. Данильченко С.Ю. Синтез заміщених 2-гідразинохіназолін-4-онів як інтермедіатів для синтезу гетероциклічних сполук / С.Ю.Данильченко, О.Г.Друшляк, С.М.Коваленко // Ж. орг. фарм. хім. – 2014. – Т. 12, № 3. – С. 66-73.
 13. Kovalenko S.S. A suitable synthesis of [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one derivatives / S.S. Kovalenko, K.Yu. Kulikovska, O.G. Drushlyak, I.O. Zhuravel, S.M. Kovalenko, V.P. Chernykh // Хим. гетероцикл. соед. – 2014. – № 8. – С. 1243-1249.

Тези у вітчизняних виданнях

 1. Лебединець В. О. Особливості проведення переддипломної практики і виробничого стажування за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» / В. О. Лебединець // «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном» : матер. науково-практичної конференції (10 квітня 2014 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 95-98.
 2. Городецька, В. І. Вивчення динаміки попиту на фахівців із забезпечення та управління якістю для фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я / В. І. Городецька, В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» : матер. ІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції (27-28 березня 2014 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 57-60.
 3. Лебединець, В. О. До питання формування системи управління якістю згідно вимог нової версії національної настанови з належної практики дистрибуції лікарських засобів / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі // «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» : матер. ІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції (27-28 березня 2014 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 132-135.
 4. Городецкая В.И.Разработка методологических основ подготовки специалистов по качеству для фармацевтической отрасли / В.И. Городецкая, В.А. Лебединец, С.Н. Коваленко // “Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства” : матер. 4-й Международной научно-практической конференции (9-16 апреля 2014 г., г. Белгород) – ИД “Белгород” НИУ “БелГУ”, 2014. – С. 10-13. – ISBN 978-5-9571-0933-4.
 5. Лебединець В. О. Визначення змісту навчальної програми з підготовки внутрішніх аудиторів в рамках проекту впровадження системи управління якістю фармацевтичного підприємства / В. О. Лебединець // “Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою” : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (25-26 вересня 2014, м. Львів). – Л. : Вид-во ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2014. – С. 86-87.
 6. Лебединец В. А. Определение роли работ по управлению рисками в системе управления качеством производственных фармацевтических предприятий / В. А. Лебединец, Е. С. Ромелашвили // “Интеграция образования, науки и производства в фармации” : материалы научно-практической конференции (11-12 ноября 2014, г. Ташкент, Узбекистан). – Т. : Изд-во Ташкентского фармацевтического института, 2014. – С. 183-185.                 
 7. Лебединець В. О. Актуальність змін організаційної структури виробничого фармацевтичного підприємства при впровадженні системи управління якістю / В. О. Лебединець // “Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку” : матеріали ІІІ Науково-практичної конференції (4 листопада 2014, м. Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 212-215.
 8. Gorodetskaya V. I. Designing of modular-competitive model for specialist in assurance and quality management for the pharmaceutical industry / V. I. Gorodetskaya, V. O. Lebedynets, S. N. Kovalenko // Actual Questions of Development оf New Drugs : Abstracts оf XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Student (April 22-23, 2014, Kharkiv). – Kh. : NUPh Publishing Office, 2014. – P. 296.
 9. Plaksina V. R. Realization of process approach principle during the implementation of quality management system at the national university of pharmacy / Veronika R. Plaksina, Vyacheslav O. Lebedynets // Actual Questions of Development оf New Drugs : Abstracts оf XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Student (April 22-23, 2014, Kharkiv). – Kh. : NUPh Publishing Office, 2014. – P. 298-299.
 10. DavydovaO. V. Comparative analysis of process validation by the example of pharmaceutical companies and organizations of food industry/ Olena V. Davydova, Vyacheslav O. Lebedynets // Actual Questions of Development оf New Drugs : Abstracts оf XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students (April 22-23, 2014, Kharkiv). – Kh. : NUPh Publishing Office, 2014. – P. 297.
Print Friendly, PDF & Email